divider

Ondersteuning daar waar het nodig is

In elk gezin zijn er wel eens vragen met betrekking tot de opvoeding. Soms zijn het vragen waarbij opvoeders kortdurend extra ondersteuning nodig hebben, om vervolgens zelf sterker verder te kunnen. Vanuit de jeugdhulpverlening wordt er opvoedondersteuning en begeleiding gegeven in de omgeving van het kind. Zo kan er in de thuissituatie met ouders en het kind aan doelen worden gewerkt, maar kan er ook in de schoolsituatie hulp worden ingezet indien dit in belang is van het kind.

Welke problematiek pakken wij aan?

• Zorgen rondom onderwijs
• Versterken van opvoedkundig klimaat
• Voortijdig schoolverlaten en verzuim
• Ouderschap en opvoeden
• Kinderen van ouders met psychiatrische problematiek
• Multiprobleemgezinnen
• Gedragsproblemen
• Problematische gehechtheid
• (Vecht)scheiding en problemen van jeugdigen
• Stemmingsproblemen
• Traumatische ervaringen

vader-en-zoon-op-de-grond

Waarom jeugdhulp via ComeniusGGZ?

Wanneer er nieuwe hulpvragen ontstaan of wanneer hulpvragen gedurende een traject veranderen is het prettig voor een gezin als er niet van organisatie of zorgaanbieder hoeft te worden gewisseld. Onze zorg kan, indien nodig, opgeschaald worden. Wij werken zo integraal mogelijk om goed in te kunnen spelen op de hulpvragen van een gezin. Hoe dit in de praktijk werkt, blijkt uit deze voorbeeld casus.

Wij bieden vanuit ComeniusGGZ jeugdhulp overeenkomstig de vigerende richtlijnen (www.richtlijnenjeugdhulp.nl).

Onze visie

Jeugdhulp staat bij ons voor vraaggericht en outreachend werken, samen met het gezin. Ons doel is om kinderen zo veilig mogelijk op te laten groeien. Wij geloven in de kracht van regie houden over eigen leven. Onze hulpverlening richt zich daarom zoveel mogelijk op het herstellen en versterken van het probleemoplossend vermogen van het kind, de jeugdige, zijn of haar ouders en zijn of haar sociale omgeving (eigen kracht). Dit met als doel om hen een stevige basis mee te geven en hen het vertrouwen te geven om zonder hulpverlening verder te kunnen. Hierbij werken wij volgens het principe zo kort als kan, zo lang als nodig. Dit alles doen wij altijd in overleg met het gezin, directe betrokkenen en verwijzers.

Uitgelicht nieuws