divider

Hoe is het behandeltraject opgebouwd?

Met een verwijzing van de huisarts of gemeente is aanmelding bij ComeniusGGZ mogelijk. Een onderzoek of behandeling start met een intake, waarna het onderzoek (diagnostiek) en/of behandeltraject start.

Kunnen wij
u helpen?

De verschillende fases

Intake
Nadat uw kind bij ComeniusGGZ is aangemeld, vindt er in de meeste gevallen een intake plaats. In dit gesprek bespreken we de ontwikkeling en de probleemgebieden van uw zoon of dochter. Op grond van de bevindingen uit het intakegesprek bepalen we welke gebieden we gaan onderzoeken of welke behandeling nodig is. Basisschoolleerlingen zijn niet aanwezig bij de intake. Kinderen ouder dan 12 jaar mogen hier wel bij aanwezig zijn, maar dat is niet noodzakelijk.

Onderzoek
Na de intake volgt het psychodiagnostisch onderzoek of start de behandeling, afhankelijk van de hulpvraag. Voor de verschillende hulpvragen zijn onderzoeksprotocollen ontwikkeld die bestaan uit verschillende deelonderzoeken. Zo kan een onderzoek bestaan uit een intelligentieonderzoek, een neuropsychologisch onderzoek, een ontwikkelingsanamnese en/of een onderzoek naar de persoonlijkheid. De onderzoeken worden zoveel mogelijk door één onderzoeker afgenomen.

Hieronder volgt een opsomming van de gebieden die aan bod komen, indien passend bij de onderzoeksvraag:

  • Intelligentie
  • Aandacht en concentratie
  • Auditief geheugen
  • Sociaal – emotionele ontwikkeling, zoals zelfbeeld (negatief zelfbeeld), zelfvertrouwen (faalangst) en sociale vaardigheden (sociale angst)
  • Sociale cognitie
  • Persoonlijkheidskenmerken, bijvoorbeeld motivatie en doorzettingsvermogen
  • Didactische vaardigheden zoals lezen, spellen en rekenen

We screenen de sociaal emotionele ontwikkeling en de persoonskenmerken. Indien nodig kan PsyMens Kind en Jeugd, onderdeel van dezelfde zorggroep, een multi-disciplinair onderzoek uitvoeren. Met betrekking tot de didactische vaardigheden worden de meeste kinderen op school binnen het leerlingvolgsysteem gescreend of door de Intern Begeleider onderzocht. Indien noodzakelijk breiden we ons onderzoek met deze gegevens uit.

Advies
Op basis van de onderzoeksresultaten en verkregen informatie worden conclusies en behandeladviezen geformuleerd, die in een overzichtelijk rapport staan beschreven. De resultaten en adviezen worden met de ouders/verzorgers en soms met het kind, in een afsluitend gesprek besproken. Het doel is dat ouders en kinderen weer van hun eigen kracht uit kunnen en durven gaan, soms met ondersteuning van behandeling. Ook aanvullende diagnostiek kan aan de orde zijn.

Kunnen wij
u helpen?

Meer weten over ons zorgaanbod?

Behandeling
Als na de intake een behandeling geïndiceerd is en u gaat hiermee akkoord, wordt deze zo spoedig mogelijk ingepland. De behandeling wordt afgestemd op de specifieke problematiek van het kind, de jongere en/of de ouders. Al onze behandelaren werken met wetenschappelijk effectief bewezen (evidence-based) methoden van diagnostiek en behandeling.

Consultatiefunctie
Voor scholen en verwijzers bieden wij de mogelijkheid om een behandelaar uit ons team te raadplegen. Indien gewenst kan deze professional naar de betreffende locatie komen om daar overleg te plegen.

Samenwerking
ComeniusGGZ is onderdeel van de PsyMens ZorgGroep, waartoe ook PsyMens Kind en Jeugd behoort. Er is dus een directe lijn met de specialistische zorg. Indien nodig, kan de psychiater van het multidisciplinaire team Kind en Jeugd worden geconsulteerd.
ComeniusGGZ werkt verder nauw samen met huisartsen en wijkteams. Zij zijn ook degenen die naar ons kunnen doorverwijzen. Informatie over uw kind wordt alleen gedeeld met de verwijzer en/of huisarts na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Uitgelicht nieuws