divider

Wat is een Dyslexieonderzoek?

Met een dyslexieonderzoek wordt onderzocht of er sprake is van een milde vorm van dyslexie of ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kan behandeling kan de juiste behandeling worden gestart om de leesvaardigheid te verbeteren, de beperking te verminderen tot een acceptabel niveau en het kind te leren ermee om te leren gaan.

ComeniusGGZ heeft een eigen behandelprogramma ontwikkeld voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) en heeft daarvoor het keurmerk gekregen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Maar ook voor kinderen en jongeren met een lichte of milde vorm van dyslexie (niet EED) biedt ComeniusGGZ een passende behandeling.

Een vermoeden
van EED

Voor wie is Dyslexieonderzoek geschikt?

Een dyslexieonderzoek wordt afgenomen bij kinderen en jongeren waarbij sprake is van een hardnekkig lees- en/of spellingsprobleem. Er kan onderzoek worden gedaan naar dyslexie indien het kind of de jongere voldoet aan verschillende criteria, zoals hieronder beschreven.
In eerste instantie moet aan onderstaande criteria worden voldaan:

  • Criterium van achterstand: lezen en/of spelling ligt significant onder hetgeen van het kind, gegeven zijn of haar leeftijd en omstandigheden, verwacht mag worden;
  • Criterium van hardnekkigheid: de lees- en/of spellingproblemen zijn hardnekkig. De problemen met lezen en/of spellen op woordniveau blijven bestaan, ondanks adequate remediërende instructie (remedial teaching) en begeleiding. De handelingsplannen waarin dit staat beschreven bevinden zich in het leerlingdossier.

Vervolgens wordt het leerlingdossier getoetst. Als een kind aan alle beschreven criteria voldoet komt hij/zij in aanmerking voor vergoed onderzoek naar EED.

Afhankelijk van afspraken met de gemeente wordt het leerlingdossier getoetst door een aangewezen externe partij of door de orthopedagoog-onderzoeker van ComeniusGGZ.
Om in aanmerking te komen voor onderzoek naar EED wordt vooraf, aan de hand van het door school ingevulde leerlingsdossier, getoetst op de volgende criteria:

  • leeftijd 6-12 jaar
  • behorend tot 10-16% zwakste lezers en/of spellers
  • extra begeleiding bij lezen en spellen voor minimaal een periode van drie tot zes maanden
  • enkelvoudigheid (er is sprake van ernstige dyslexie en geen andere stoornis zoals ADHD of een ontwikkelingsprobleem)
Little girl reading books in library

Praktische informatie

Een onderzoek naar dyslexie wordt vergoed wanneer een kind ouder is dan 6 jaar en jonger is dan 12 jaar.

Het verschil tussen
dyslexie en EED

Hoe wordt EED
behandeld?

Hoe wordt EED
behandeld?

Uitgelicht nieuws