divider

Wat is Schoolobservatie?

Bij een schoolobservatie wordt het kind of de jongere in de schoolsituatie geobserveerd.

Hierbij wordt gelet op:

  • taak-/werkhouding en concentratie
  • basisstemming
  • contactname
  • interactie met leerlingen en leerkracht
  • spraak en taalgebruik
  • motoriek
  • schoolse vaardigheden
  • spel

Ik wil mijn kind laten onderzoeken

Voor wie is Schoolobservatie geschikt?

Schoolobservatie wordt ingezet als middel om een beeld te verkrijgen van het kind in de schoolsituatie. De informatie die vanuit de schoolobservatie is verzameld wordt gebruikt om tot goede adviezen en mogelijk een diagnose te komen. Het is vaak onderdeel van een bredere onderzoeksopzet.

Voor deze methodiek kan worden gekozen als er vragen bestaan van ouders, verzorgers of leerkrachten over het gedrag of het functioneren van een kind op school of het schoolplein. Een schoolobservatie geeft op objectieve wijze inzicht in de manier waarop een kind omgaat met zijn leeftijdsgenoten en leerkrachten en hoe het omgaat met instructie en aan het werk gaan. Deze vorm van diagnostiek is geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Praktische informatie

In overleg met school kan gebruik worden gemaakt van een schoolobservatie. Onze psycholoog/orthopedagoog zal het kind gedurende een zekere tijd volgen in de klas. Hierbij neemt de therapeut een observerende houding aan. Dat wil zeggen dat hij of zij zich niet mengt in wat er in de klas of op het schoolplein gebeurt. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het kind zelf, maar ook naar hoe andere kinderen op hem of haar reageren. De resultaten uit de observatie worden meegenomen als onderdeel van het hele onderzoek.

Resultaten worden na afloop met de ouders besproken en op verzoek ook met leerkrachten. Ouders en leerkrachten ontvangen adviezen en handvatten die specifiek gericht zijn op het gedrag van het kind.

Ik wil mijn kind
laten onderzoeken

Wordt dit onderzoek vergoed?

Welke onderzoeken biedt ComeniusGGZ nog meer?

Uitgelicht nieuws